Con người, vũ trụ, mệnh lý, Phong Thuỷ

– Con người : đời sống sinh lý là cuộc chuyển hóa từ màu Âm ra màu Dương ( những thức ăn mang diệp lục tố – Âm thì được cơ thể chuyển hóa thành Huyết cầu Tố – Dương)

- Vũ trụ : cũng đi từ Không hoàn toàn không – Âm đến không hoàn toàn không cực – Dương

==> Con người chính là một tiểu vụ trụ có đường đi, dịch chuyển tương đồng với tự nhiên.

==> Để hạnh phúc, tự do không còn cách nào Khác chính chúng ta phải thuận tự nhiên mà sống!

*****Phong thủy, mệnh lý… không làm nhiệm vụ gì lớn lao, mà hiểu tự nhiên để tồn tại mà thôi!